LËTZEBUERG WEIDER BRÉNGEN Virstellung vun enger Resolutioun um nationale Kongress vum 24.02.18

2018 gëtt fir déi gréng en décisiivt Joer!

 

 

 

 

 

No 5 Joer erfollegräicher Regierungsaarbecht, an no 35 Joer Asaz vun eise Parteimemberen op allen Niveauen, wëlle mir dofir kämpfen, dass den Zuch dee mir un d’Rulle bruecht hunn weider an d’Richtung vun enger nohalteger Entwécklung fir Lëtzebuerg fuere kann.

Gréng Regierungsmemberen an Deputéierten hunn déi läscht 5 Joer gewisen, dass si net nëmmen iwwer Ëmwelt an Nohaltegkeet schwätzen, dass si net nëmme Lëtzebuerg weider denken, mee dass si wësse wéi ee gréng Politik aktiv ëmsetzt, a wéi ee Lëtzebuerg e grousse Schratt weider brénge kann.

Dir hutt et haut vun all menge Virriedner héieren, an Dir erlieft et och an Ärem Alldag: De Bilan vun eise grénge Regierungsmembere léisst sech weisen.
5 Joer gréng an der nationaler Verantwortung hunn eis erlaabt net nëmmen den Tram op d’Schinnen ze setzen, mee och an der Ëmwelt- an an der Gesellschaftspolitik d’Weichen ze stellen a Richtung vu méi Liewensqualitéit fir Jiddereen, a Richtung vun enger méi oppener, toleranter a selbstbestëmmter Gesellschaft. Mir hunn en Zuch un d’Rulle bruecht, deen no 5 Joer scho vill Garen erreecht huet, deen awer nach wäit vu senger definitiver Destinatioun ewech ass.

Dofir mécht eis Resolutioun, déi mir elo stëmme wëllen, net nëmmen e Bilan vun eiser Aarbecht vun deene leschte 5 Joer, mee si beschreift eis Gréng mat eise Wäerter, a kuckt no vir an eng Zukunft un där mir all zesumme schaffen. Eng Zukunft wou déi gréng an der Verantwortung weider gebraucht ginn, zu Lëtzebuerg, an Europa, an doriwwer eraus.

Op dësem laange Wee an eng weiderhi liewenswäert Zukunft, si mir dobäi an der Partei déi verschidden Etappe vun der grénger Rees ze definéieren op déi mer an dësem Wahljoer esou vill wéi méiglech vun eise Matbierger wëlle mathuelen.

Op enger vun dësen Etappe wäerte mer den 30. Juni eise Wahlprogramm virstellen an ofstëmmen un deem mer zesumme mat ville vun eisen engagéierte Memberen de Moment schaffen. An do hu mer dëst Joer richteg vill Aarbecht! Wann een nämlech de grénge Wahlprogramm vun 2013 kuckt, da gesäit een, dass eng ganz Partie Kapitele musse komplett nei geschriwwe gi well se entweder erleedegt sinn oder op d’mannst schonn an der Ëmsetzung sinn.

Dës Resolutioun féiert e puer vun deene Froen op, déi d’Leit sech stellen iwwert déi gréng Rees an hir Ziler fir déi nächst Legislaturperiod an doriwwer eraus. Si leet och déi grouss Achsen duer op deenen eise Wahlprogramm eis gréng Äntwerte wäert regroupéieren.

  • Mir wäerten an eisem Wahlprogramm iwwer d’Entwécklung vun eisem Land schwätzen, iwwer Natur- a Klimaschutz, an iwwer eng Mobilitéit déi net eegleiseg an de Stau fiert.
  • Mir wäerten awer och eis Visioune vun der Zukunft vun der Aarbecht, vu Kreeslafwirtschaft, vun Transitioun a vun digitaler Transformatioun nidderschreiwen.
  • Am Zentrum vun eisem Wahlprogramm wéi vun eiser Politik ganz allgemeng wäert wéi ëmmer de Mënsch stoen, de Mënsch a seng Famill, de Mënsch op senger Schaff, de Mënsch an eiser kulturell villfälteger Gesellschaft, de Mënsch deem eise Sozialstaat e würdegt, selbstbestëmmten a séchert Liewen erlabe muss.

Iwwert eise Wahlprogramm wëlle mir eise Matbierger eis gemeinsam Wäerter vu Solidaritéit, Gerechtegkeet a Participatioun vermëttelen, déi en Deel vun eiser DNA sinn, an déi eis et och an Zukunft wäerten erlabe fir wäitsiichteg Decisiounen ze huelen, déi d’Natur erëm opbléie loossen an de Mënsche vun haut a vu muer eng héich Liewensqualitéit garantéieren.

Mir hunn all déi läscht Jore gewisen, dass mir gréng eis komplex Iddien um lokalen, nationalen an europäeschen Niveau an erfollegräiche politesche Projeten ëmsetze kënnen. A mir hunn de Wëllen, d’Energie an d’Iddie fir Lëtzebuerg och déi nächst 5 Joer mat ze gestalten.

An domadder invitéieren ech Iech, nodeems mer duerch d’Amendementer gaange sinn, déi eis virleien, fir dës Resolutioun ze stëmmen, déi eise Bilan an eis Wäerter beschreift an déi d’Richtung definéiert an déi eis gréng Rees an dësem Wahljoer goe soll.

Gréng wierkt!